SkillsTown B.V. is een onderneming geregistreerd in Eindhoven, Nederland onder geregistreerd KvK-nummer 62780506, met BTW-nummer NL854954363B01 en gevestigd op Bogert 31-14, 5612 LX te Eindhoven.

Gedragscode Beroep en Bedrijf
Alle zakelijke opdrachten met betrekking tot training en opleiding worden uitgevoerd met inachtneming van de Gedragscode Beroep en Bedrijf van de NRTO.
Klik hier voor de NRTO Gedragscode Beroep en Bedrijf.

Gedragscode Consumenten
Deze gedragscode ziet toe op het lidmaatschap van de Nederlandse Raad voor Training en Opleidingen (NRTO), van ondernemers die een opleidingsovereenkomst sluiten met natuurlijke personen handelend in privé (consumenten).
Klik hier voor de NRTO Gedragscode Consumenten.

Klachtenregeling Geschillencommissie
Klik hier voor de klachtenprocedure van SkillsTown.

nrto

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden van SkillsTown hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

A. Afnemer Iedere partij die een Overeenkomst aangaat met SkillsTown of een offerte aanvraagt bij SkillsTown
B. SkillsTown Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SkillsTown B.V.
C. Partijen/Partij Afnemer / Gebruiker en/of SkillsTown
D. eLearning agent (Rechts)persoon die door SkillsTown B.V. is ingeschakeld ten behoeve van het tot stand brengen van de Overeenkomst.
E. Gebruiker Een natuurlijk persoon, werkzaam in de organisatie van Afnemer of zelf Afnemer, die blijkens de Overeenkomst het recht heeft tot toegang tot en gebruikmaking van de door SkillsTown beschikbaar gestelde Content.
F. SkillsTown eLearning Dienst Het beschikbaar houden van de overeengekomen Online Leeroplossingen voor gebruik door een Gebruiker via de SkillsTown eLearning Portal.
G. SkillsTown eLearning Portal De website van SkillsTown voor het gebruik van de Online Leeroplossingen, waartoe de Gebruiker toegang krijgt door middel van de Login.
H. Online Leeroplossingen Het assortiment van online leeroplossingen dat door SkillsTown aan de Afnemer/Gebruiker in losse onderdelen of in zijn totaliteit wordt aangeboden, bestaande uit onder andere losse cursussen, cursussen in pakketvorm, webinars, scans, en toetsbare informatie.
I. Inbreuk Een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van SkillsTown.
J. Overeenkomst Iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhoudingen(en) tussen Partijen met betrekking tot de levering van Diensten, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle(rechts)handelingen ter uitvoering van die Overeenkomst(en).
K. Login De toegang tot de Online Leeroplossingen.
L. Vergoeding De vergoeding die Afnemer aan SkillsTown dient te betalen voor de door SkillsTown verrichte Diensten of geleverde Producten.
M. Virus Alles (waaronder software, code, bestand of programma) dat de werking van computer software, hardware of netwerk, telecommunicatiedienst, apparatuur, netwerk of andere dienst of apparaat voorkomt, beperkt, of anderszins negatief beïnvloed; de werking van enig programma of data waaronder de betrouwbaarheid van enig programma voorkomt, beperkt, of anderszins negatief beïnvloed; of negatief de gebruikerservaring beïnvloedt, waaronder worms, trojan horses en andere gelijksoortige dingen of middelen.
N. Content De inhoud of het eindresultaat van een dienst of product die voor de Afnemer / Gebruiker beschikbaar wordt gesteld.
O. IE-rechten Alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten en databankrechten.
P. Diensten Alle door SkillsTown aangeboden diensten (in de ruimste zin van het woord).
Q. Producten Alle door SkillsTown aangeboden zaken (in de ruimste zin van het woord).
R. Shop Iedere website waarop tegen betaling één of meerdere diensten van SkillsTown kunnen worden aangekocht.
S. Opdrachtgever De als zodanig in de zin van de AVG gekwalificeerde rechtspersoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk onderdeel uit van, al onze aanbiedingen, offertes, orders, overeenkomsten, bestelformulieren en uitvoeringen daarvan. Gelieve deze aandachtig te lezen.
 2. Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven de algemene voorwaarden van de Gebruiker/Afnemer.
 3. In het geval deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen SkillsTown en Afnemer, wordt Afnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 4. Alleen in overeenstemming met deze algemene voorwaarden bieden wij u het gebruik van onze diensten aan. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden dan mag u geen gebruik maken van onze diensten.
 5. In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Afnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voor zover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

Artikel 3. Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt slechts tot stand door (i) schriftelijke aanvaarding door SkillsTown van een bestelling, inschrijving of opdracht van Afnemer, (ii) door ondertekening van een Overeenkomst door beide Partijen of in het geval Afnemer gebruik maakt van een Shop of (iii) door een bestelling van Afnemer via de Shop en bevestiging van de bestelling door SkillsTown per e-mail aan Afnemer.
 2. Offertes en aanbiedingen van SkillsTown zijn herroepelijk, vrijblijvend en geldig voor de daarin aangegeven termijn. Is geen termijn aangegeven, dan is de offerte of aanbieding geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht. Indien een offerte of aanbieding van SkillsTown door Afnemer wordt aanvaard, heeft SkillsTown het recht binnen twee (2) werkdagen na kennisneming hiervan de offerte of aanbieding te herroepen.
 3. Niettegenstaande het voorgaande kunnen aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst alleen schriftelijk door SkillsTown en Afnemer worden overeengekomen. SkillsTown is te allen tijde gerechtigd tot – waar toepasselijk – wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang, inhoud en/of functionaliteiten van Content, Diensten en/of Producten. Indien naar mening van SkillsTown sprake is van een substantiële wijziging, zal zij Afnemer over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging naar mening van SkillsTown daartoe aanleiding geeft, zal SkillsTown met Afnemer in overleg treden over een mogelijke verlaging van de voor de Content, Diensten en/of Producten overeengekomen vergoeding.

Artikel 4. Prijs en betaling

 1. De gehanteerde prijzen kunnen worden opgevraagd bij SkillsTown. SkillsTown behoudt zich het recht voor om afwijkende prijzen en voorwaarden te hanteren. Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van SkillsTown in euro’s, exclusief BTW en eventuele andere belastingen en heffingen genoteerd.
 2. In het geval Afnemer een Dienst of Product bestelt via een Shop, dient betaling direct te geschieden op de wijze zoals in de Shop is vermeld. Betaling van overige bestellingen vindt plaats op basis van een door SkillsTown toegezonden factuur.
 3. SkillsTown kan voor de facturatie gebruik maken van een eLearning agent. SkillsTown factureert de eLearning agent. De eLearning agent factureert op haar beurt de Afnemer.
 4. Eventuele Logins voor online producten zullen niet eerder door SkillsTown aan Afnemer worden geleverd dan nadat volledige betaling van de Vergoeding door SkillsTown is ontvangen.
 5. Facturering is op basis van een digitaal verstuurde factuur naar een door Afnemer verstrekt e-mailadres. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur. SkillsTown heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor betaling van Afnemer te verlangen.
 6. De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Afnemer, zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot een rentevergoeding van 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande bedrag, uitdrukkelijk naast de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00 exclusief BTW, te berekenen over de hoofdsom vermeerderd met de rente. Voor zover de Afnemer niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is Afnemer naast de rente een vergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten.
 7. Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege (beweerdelijke) tekortkoming(en) door SkillsTown.
 8. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zullen door Afnemer aan SkillsTown reeds gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.
 9. SkillsTown behoudt zich het recht voor om de prijzen van de Dienst(en) en andere producten te wijzigen of te herzien.

Artikel 5. Aanvang en duur overeenkomst

 1. Hoofdregel is dat de Overeenkomst aanvangt op het moment dat in de overeenkomst tussen Afnemer en SkillsTown is vastgelegd.
 2. In afwijking van de hoofdregel vangt de SkillsTown online Dienst aan op het moment dat SkillsTown de Logins aan Afnemer heeft verstrekt. SkillsTown zal aan Afnemer een aantal Logins verstrekken dat in aantal gelijk is aan het aantal Gebruikers zoals opgenomen in de verkoopovereenkomst na volledige betaling van de Vergoeding.
 3. Tenzij anders beschreven in de Overeenkomst, wordt de online Dienst verstrekt voor de duur van 1 jaar vanaf het moment dat SkillsTown de Login verstrekt zoals bedoeld in artikel 5.1. Na het verstrijken van de termijn van 1 jaar wordt de SkillsTown online Dienst automatisch verlengd. De opzegging moet uiterlijk 1 maand voordat het abonnement vernieuwd wordt, uitgevoerd worden, anders wordt het abonnement automatisch vernieuwd met 1 jaar. Opzegging kan geschieden via mail of brief.

Artikel 6. Gebruik Toegangscode en de Dienst

 1. Voor zover het instemmen met deze Algemene Voorwaarden door de Afnemer nog niet in een eerder stadium is gebleken, houdt het (doen) gebruiken van de Toegangscode door (werknemers van) Afnemer automatisch een instemming met en van toepassing verklaring van deze Algemene Voorwaarden door Afnemer in.
 2. SkillsTown is niet verplicht de SkillsTown abonnementen te allen tijde ononderbroken of zonder fouten beschikbaar te hebben en SkillsTown aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid daaromtrent. SkillsTown zal zich evenwel inspannen om de SkillsTown abonnementen continu beschikbaar te houden e.e.a. zoals beschreven in bijgevoegde Service Level Agreement.
 3. Afnemer is slechts gerechtigd de door SkillsTown toegekende Logins te verstrekken aan haar eigen werknemers, die de Logins nodig hebben om de betreffende online leeroplossing te volgen. Afnemer is slechts gerechtigd één Login per werknemer te verstrekken en elke Gebruiker zal zijn Login geheimhouden. Op eerste verzoek van SkillsTown dient Afnemer SkillsTown op de hoogte te stellen van de identiteit van de in de eerste zin bedoelde werknemers.
 4. Afnemer staat ervoor in dat hij en Gebruikers die met de aan Afnemer verstrekte Login van de SkillsTown eLearning Dienst gebruik maken, geen materiaal opslaan, distribueren of verzenden welke gekwalificeerd kan worden als een Virus, waarbij SkillsTown zich het recht voorbehoudt om in zodanig geval zonder enige aansprakelijkheid voor schade daaromtrent de SkillsTown eLearning Dienst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten.
 5. Het recht tot gebruik van een online leeroplossing is beperkt tot de activiteiten ten behoeve van de interne organisatie van de Afnemer zelf. Het is derhalve niet toegestaan om dit recht over te dragen en/of te (sub)licenseren aan derden. Het recht van gebruik van een Dienst is beperkt tot de werknemers binnen de organisatie van de Afnemer, die de Login hebben verkregen ten behoeve van trainingen en cursussen van Afnemer.
 6. Afnemer staat er voorin dat deze werknemers de Toegangscode en de Dienst slechts ten behoeve van de cursus en trainingsactiviteiten van Afnemer zullen gebruiken.
 7. SkillsTown heeft de bevoegdheid om alle vormen van schade, waaronder inbegrepen inkomstenderving en alle overige kosten als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en alle andere vormen van misbruik van de Toegangscode en de online leeroplossing op Afnemer te verhalen.

Artikel 7. Nabestellingen, aanvullingen en verlengingen

 1. Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst is het voor Afnemer mogelijk om door middel van een Nadere Order aan SkillsTown te verzoeken om:
  1. het aantal Online Leeroplossingen uit te breiden waartoe een specifieke Gebruiker toegang heeft onder zijn bestaande Login (hierna: “Aanvullende Online Leeroplossing”);
  2. het aantal Gebruikers tijdens de SkillsTown eLearning Dienst uit te breiden voor wie één of meerdere Online Leeroplossingen beschikbaar worden gesteld (“Aanvullende Gebruikers”);
  3. de duur van de SkillsTown eLearning Dienst voor een individuele Gebruiker te verlengen.
 2. Nadere Orders kunnen door Afnemer op ieder gewenst moment worden geplaatst door middel van een nieuwe overeenkomst.
 3. Het is aan SkillsTown om de Nadere Order al dan niet te accepteren. Acceptatie van een Nadere Order zal door SkillsTown middels het verzenden van een factuur voor die Nadere Order aan Afnemer worden bevestigd.
 4. In de gevallen als genoemd in artikel 7 lid 1 is voor wat betreft iedere Online Leeroplossing sprake van een aanvullende SkillsTown eLearning Dienst (“Aanvullende SkillsTown eLearning Dienst”). De Aanvullende SkillsTown eLearning Dienst vangt aan op het moment dat SkillsTown de betaling van de Nadere Order heeft ontvangen, en respectievelijk:
  1. een Aanvullende Online Leeroplossing is gekoppeld aan en beschikbaar is voor de Gebruiker onder zijn Login;
  2. SkillsTown de Login ten behoeve van een Aanvullende Gebruiker aan Afnemer heeft verstrekt.
 5. Artikel 5.4 is telkens overeenkomstig van toepassing op de duur van de Aanvullende SkillsTown eLearning Dienst.
 6. Het aanbod van de Online Leeroplossingen op basis waarvan Nadere Orders kunnen worden geplaatst kan door SkillsTown eenzijdig worden gewijzigd en kan door Afnemer worden ingezien op aanvraag.

Artikel 8. Leveringstermijnen

 1. Alle door SkillsTown genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn geen fatale termijnen. SkillsTown spant zich er naar behoren voor in (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.
 2. SkillsTown is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op grond van een Overeenkomst op te schorten in het geval Afnemer niet volledig en/of tijdig aan haar (betalings)verplichtingen voldoet. Nadelige gevolgen van opschorten komen voor rekening van Afnemer.

Artikel 9. Uitvoering Diensten

 1. SkillsTown voert alle Diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.
 2. In het geval sprake is van wijzigingen of aanvullingen op verzoek van Afnemer die tot gevolg hebben dat de omvang van de overeengekomen Diensten verandert, bijvoorbeeld door meerwerk, zullen de daaruit eventueel voortvloeiende extra werkzaamheden vergoed worden door Afnemer overeenkomstig de tarieven van SkillsTown die gelden op het moment van uitvoering van deze extra werkzaamheden.
 3. In het geval is overeengekomen dat de Diensten door een bepaald persoon zullen worden verleend, is SkillsTown steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere, gelijk gekwalificeerde personen.
 4. In het geval SkillsTown de Dienst in fasen verleent, is SkillsTown gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van een fase uit te stellen totdat Afnemer de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 10. Persoonsgegevens

 1. De mogelijkheid bestaat dat SkillsTown in het kader van de Overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG) van Opdrachtgever verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het Privacy Statement van SkillsTown en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Indien SkillsTown persoonsgegevens verwerkt, zal dit plaatsvinden conform bijgevoegde Verwerkersovereenkomst. Als verantwoordelijk in de zin van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), volgens deze Verwerkersovereenkomst wordt aangemerkt Opdrachtgever.
 3. SkillsTown zal conform de wet AVG handelen en de persoonsgegevens die haar worden verstrekt adequaat beveiligen. SkillsTown zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 4. SkillsTown zal de persoonsgegevens gescheiden houden van andere informatie. SkillsTown zal persoonsgegevens die zij verkrijgt van Opdrachtgever uitsluitend verwerken ten behoeve van het leveren van de Diensten of Producten. SkillsTown zal zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Opdrachtgever geen gebruik maken van de persoonsgegevens voor eigen doeleinden of doeleinden van derden.
 5. Voor zover SkillsTown derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, zullen die derden gehouden zijn aan gelijkluidende verplichtingen als SkillsTown.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 2 en 3, zijn Partijen niet aansprakelijk voor indirecte verliezen, derving, schade of kosten, met inbegrip van doch niet beperkt tot winst- en omzetderving, verlies van goodwill, managementtijd of voorziene besparingen, of andere vormen van indirecte of gevolgschade die voortvloeien uit niet-nakoming door Partijen van hun verplichtingen onder de Overeenkomst, en/of voortvloeien uit onrechtmatige daad, en/of voortvloeien uit of verband houden met vertraging, onderbreking, storing, kwaliteitsverlies of het niet beschikbaar zijn van de SkillsTown eLearning Dienst, noch voor verlies, vernietiging of beschadiging van informatie.
 2. De aansprakelijkheid van Partijen jegens elkaar voor schade anders dan bedoeld in artikel 11.1 als gevolg van het niet nakomen van haar verplichtingen onder de Overeenkomst beperkt zich in alle gevallen tot een jaarlijks totaalbedrag dat gelijk is aan de door Afnemer uit hoofde van de desbetreffende Overeenkomst betaalde Vergoeding.
 3. De aansprakelijkheidsbeperking in dit artikel geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SkillsTown of haar leidinggevend personeel.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle IE-Rechten die rusten op de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten en/of Producten en op de Content, berusten uitsluitend bij SkillsTown en/of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.
 2. Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van IE-Rechten.
 3. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten in de Producten en/of de (resultaten van de) Diensten te verwijderen of te wijzigen.
 4. SkillsTown doet uitdrukkelijk geen afstand van de rechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.
 5. In het geval de IE-Rechten op (een deel van) de Diensten, Producten en/of Content toekomen aan licentiegevers van SkillsTown, zal Afnemer mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de Diensten en/of Producten te kunnen gebruiken. Indien Afnemer dat niet wil, komt haar ter zake geen enkele aanspraak jegens SkillsTown toe.
 6. In het geval in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door SkillsTown geleverde Diensten, Producten en/of Content inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of in het geval naar het oordeel van SkillsTown een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, draagt SkillsTown zo mogelijk zorg dat Afnemer de Dienst en/of het Product (of iets functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van SkillsTown wegens schending van IE-Rechten van een derde is geheel uitgesloten.
 7. Afnemer garandeert te handelen overeenkomstig de bepalingen van de Overeenkomst en zal SkillsTown zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen nadat zij bekend is met de aanwijzingen dat er sprake is van een Inbreuk.
 8. SkillsTown is gerechtigd naar eigen inzicht te besluiten of, en zo ja met welke middelen, zij tegen een Inbreuk wenst op te treden. In geen geval is Afnemer zelfstandig bevoegd ter zake van Inbreuk in of buiten rechte tegen derden op te treden.
 9. Afnemer zal desgevraagd alle redelijkerwijs te verlangen medewerking verlenen ten behoeve van de door SkillsTown tegen derden te nemen rechtsmaatregelen als gevolg van een Inbreuk.
 10. Afnemer zal SkillsTown eveneens zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien een derde stelt dat de Licentie inbreuk zou maken op zijn/haar rechten.
 11. Afnemer zal iedere communicatie over de samenwerking zoals beoogd in deze Overeenkomst en de uitvoering daarvan vooraf ter goedkeuring voorleggen aan SkillsTown.
 12. Het is Afnemer toegestaan om content te plaatsen in de SkillsTown eLearning Diensten. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de content die door Afnemer is geplaatst in de SkillsTown eLearning Diensten, berusten uitsluitend bij Afnemer of haar licentiegevers. SkillsTown verkrijgt geen gebruiksrechten over deze content en is niet gerechtigd aanpassingen te doen in deze content. SkillsTown is nimmer aansprakelijk voor de toegevoegde content.

Artikel 13. Overmacht

 1. SkillsTown is nimmer aansprakelijk in het geval er sprake is van een situatie van Overmacht. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is, worden haar verplichtingen opgeschort.
 2. Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een schadevergoedingsverplichting op één van de partijen komt te rusten, indien de periode waarin door Overmacht nakoming van de Overeenkomst niet mogelijk is of langer duurt of zal duren dan dertig dagen.
 3. Indien SkillsTown bij het intreden van de Overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is SkillsTown bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de Dienst(en) afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke factuur.

Artikel 14. Beëindiging van de Overeenkomst

 1. Partijen hebben het recht om de Overeenkomst zonder enige schadevergoeding jegens elkaar te zijn verschuldigd, te beëindigen in geval:
  1. dat SkillsTown of Afnemer surseance van betaling wordt verleend, of een aanvraag daartoe door of ten behoeve van SkillsTown of Afnemer wordt ingediend;
  2. dat SkillsTown of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, of het faillissement door of ten behoeve SkillsTown of Afnemer wordt aangevraagd;
  3. van liquidatie of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van SkillsTown of Afnemer;
  4. SkillsTown of Afnemer tekortschiet in de nakoming van de overige bepalingen uit deze Overeenkomst en ook na een schriftelijke ingebrekestelling waarbij een nadere termijn van veertien (14) dagen is gegund, alsnog haar verplichtingen niet (volledig) is nagekomen.
 2. In aanvulling op de rechten van SkillsTown onder deze Overeenkomst en de wet, mag SkillsTown de SkillsTown eLearning Dienst per direct en zonder enige verplichting tot het vergoeden van schade opschorten, indien:
  1. de SkillsTown eLearning Dienst door Afnemer of een Gebruiker aantoonbaar wordt gebruikt op een wijze die in strijd is met de Overeenkomst en/of met de aanwijzingen van SkillsTown omtrent het gebruik van de SkillsTown eLearning Dienst;
  2. Afnemer of een Gebruiker de SkillsTown eLearning Dienst aantoonbaar misbruikt, welk misbruik naar de redelijke mening van SkillsTown een aantoonbaar substantieel negatief effect heeft op het systeem waarop de SkillsTown eLearning Dienst beschikbaar wordt gesteld, en/of op de uitvoering van de SkillsTown eLearning Dienst ten aanzien van andere Afnemeren die de SkillsTown eLearning Dienst gebruiken;
  3. het gebruik door Afnemer of een Gebruiker aantoonbaar strijdig is met het toepasselijk recht of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij.
 3. Partijen zullen met elkaar in overleg treden om tot een oplossing te komen indien een situatie als in artikel 14.2 zich voordoet.
 4. Zowel SkillsTown als Afnemer hebben het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling per aangetekende post waarbij een redelijke termijn van tenminste 30 (dertig) dagen is gesteld om alsnog na te komen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.
 5. SkillsTown is gerechtigd de Overeenkomst, al dan niet gedeeltelijk, op te zeggen indien en vanaf het moment dat de Dienst of het Product waarvan de levering voorwerp is van de Overeenkomst, niet langer geleverd kan worden, uit de handel wordt genomen of anderszins (permanent) niet meer beschikbaar zal zijn.
 6. In het geval Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making, tenzij SkillsTown ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die SkillsTown vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen SkillsTown al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 7. Beëindiging van deze Overeenkomst op welke wijze dan ook, zal geen invloed hebben op alle rechten en verplichten van partijen die naar hun aard blijven voortduren na beëindiging van deze Overeenkomst.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Partijen zullen alle informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van elkaar verkrijgen, zoals Login voor Gebruiker en informatie die als Vertrouwelijk is aangemerkt door een der partijen, op welke wijze dan ook, zowel tijdens als na beëindiging van deze overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen aan zijn medewerkers en/of door haar ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien een partij tot openbaarmaking krachtens de wet verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is. Deze bepaling ziet niet op het materiaal en de informatie beschikbaar op de SkillsTown eLearning Diensten, hiervoor gelden (de verplichtingen uit) artikel 12 en 14 van deze Overeenkomst.
 2. Partijen verklaren te allen tijde te zullen voldoen aan alle vereisten voortvloeiende uit de toepasselijke privacy wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval de Wet AVG en de Telecommunicatiewet alsmede alle instructies, richtlijnen en branchecodes opgesteld door relevante toezichthouders (Autoriteit Consument & Markt, College Bescherming Persoonsgegevens, et cetera) en van toepassing zijnde zelfreguleringscodes.

Artikel 16. Overig

 1. Alle beschrijvingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, in advertenties, brochures en dergelijke gelden als een weergave bij benadering. SkillsTown kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. SkillsTown is te allen tijde bevoegd om wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.
 2. In geval van geschillen voortvloeiend uit Overeenkomst(en) of uit daarop voortvloeiende overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking, behoudens het recht om bewarende maatregelen en/of een voorlopige voorziening te treffen.
 3. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een derde worden ge(sub)licentieerd of overgedragen, tenzij SkillsTown hiermee uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. SkillsTown zal deze toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
 4. SkillsTown kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien, (sub)licentiëren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van Afnemer.
 5. Indien SkillsTown op enig moment geen beroep doet op een haar krachtens de Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van dat recht of die bevoegdheid in.
 6. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.

Producten Online – Gebruikersvoorwaarden

De in dit onderdeel (Producten Online) vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen (hierboven genoemd) van toepassing in het geval SkillsTown Producten Online levert aan Afnemer. De bepalingen van ‘Producten Online’ prevaleren in het geval van discrepantie tussen de bepalingen van beide onderdelen.

Artikel 1. Gebruiksrecht

 1. Onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door Afnemer van de voor het Product Online geldende vergoeding, verleent SkillsTown Afnemer het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht de Producten Online en de daarin opgenomen Content voor een beperkte duur te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Afnemer uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van SkillsTown:
  1. op afstand toegang te krijgen tot de Producten Online en de daarin opgenomen Content;
  2. de Content uit het Product Online in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren;
  3. niet-substantiële gedeelten van de Content op te slaan of te printen;
  4. bij wijze van citaat (met inachtneming van art. 15a Auteurswet) Content over te nemen uit het Product Online in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van Afnemer worden gemaakt, gebruikt of verzonden.
 2. De Producten Online mogen door Afnemer uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en uitsluitend door het aantal Gebruikers als overeengekomen. Afnemer zal de Producten Online niet aan derden beschikbaar stellen.
 3. Behalve voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag Afnemer de Producten Online niet wijzigen, vertalen, reproduceren, decompileren, reverse engineren, samenvoegen met andere werken of daaruit afgeleide werken creëren.

Artikel 2. Implementatie, nieuwe versies en onderhoud

 1. Afnemer gaat ermee akkoord dat hij SkillsTown alle toegang, assistentie, data en materialen verleent en verstrekt die SkillsTown nodig heeft om de toegang tot Producten Online naar behoren te kunnen verlenen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, kan SkillsTown Producten Online of één of meer onderdelen daarvan tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken in het geval dit naar het oordeel van SkillsTown noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. SkillsTown doet Afnemer zo spoedig mogelijk mededeling omtrent het tijdelijk niet-beschikbaar zijn of het beperkte gebruik van Producten Online, indien dat redelijkerwijs van wezenlijke invloed zal zijn op de bedrijfsvoering van Afnemer. In noodgevallen als gevolg waarvan Producten Online met onmiddellijke ingang offline moet worden gezet of het gebruik van Producten Online moet worden beperkt, bericht SkillsTown Afnemer zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 3. Garanties

 1. SkillsTown garandeert niet dat Producten Online vrij zijn van gebreken en zonder onderbrekingen zullen werken. SkillsTown geeft geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.
 2. SkillsTown is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of het naar behoren functioneren van de infrastructuur van Afnemer of van derden. SkillsTown is niet aansprakelijk voor schade of kosten veroorzaakt door fouten in de overbrenging, het niet of gebrekkig functioneren of het niet beschikbaar zijn van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder begrepen internet.
 3. Afnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van alle eventuele door SkillsTown verstrekte technische en functievereisten die nodig zijn om Producten Online te kunnen gebruiken.
 4. Om gebruik te kunnen maken van Producten Online heeft Afnemer Inloggegevens nodig. Afnemer is slechts gerechtigd één Toegangscode per werknemer te verstrekken.
 5. Afnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Inloggegevens. Zodra Afnemer weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient Afnemer SkillsTown daarvan onverwijld in kennis te stellen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen, bijvoorbeeld door haar inloggegevens te wijzigen. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van Content en Producten Online door derden via de Inloggegevens van Afnemer. Afnemer stelt SkillsTown schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van Content en/of Producten Online door derden via de Inloggegevens van Afnemer.
 6. Afnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van Producten Online door Gebruikers en staat ervoor in dat Gebruikers de bepalingen van de Overeenkomst zullen naleven.
 7. De online academie van SkillsTown is compatible met de volgende browsers; Dit onder de voorwaarde dat deze de meest recente updates bevat en door de leveranciers worden ondersteund.
  – Mozilla Firefox
  – Google Chrome
  – Apple Safari
  – Microsoft Edge
  – Internet Explorer 11 (Windows 10) ondersteund tot 15 juni 2022
  – Internet Explorer 11 (Windows 7) ondersteund tot 14 januari 2020
 8. SkillsTown content gemaakt m.b.v. Easygenerator is compatible met de volgende browsers; Dit onder de voorwaarde dat deze de meest recente updates bevat en door de leveranciers worden ondersteund.
  – Mozilla Firefox
  – Google Chrome
  – Apple Safari
  – Microsoft Edge
  – Internet Explorer 11 ondersteund tot 1 september 2021

Artikel 4. Gebruikersvoorwaarden

 1. De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website van SkillsTown B.V. (“SkillsTown”), alsmede op de op of via deze website ter beschikking gestelde gegevens en materialen (de “Informatie”):
  De gebruiker is ouder dan 18 jaar of beschikt over toestemming van een ouder of voogd voor het bezoeken van deze website. Als de gebruiker niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden dient de gebruiker de website te verlaten.

Artikel 5. Informatie

 1. Deze website van SkillsTown wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bijgehouden. Desondanks kan SkillsTown niet garanderen dat deze website en de daarop gepubliceerde Informatie steeds volledig, juist of actueel zijn. De Informatie is uitsluitend bedoeld als bron van informatie en niet bedoeld als advies. SkillsTown kan er niet voor instaan dat de Informatie geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.
 2. De op deze website geplaatste Informatie die afkomstig is van derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende derden. SkillsTown is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze Informatie en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Artikel 6. Eigendomsrechten

 1. Deze website, het ontwerp, de teksten, ‘content’, logo’s, afbeeldingen en de wijze van samenstelling vallen onder het auteursrecht dan wel de intellectuele eigendomsrechten van SkillsTown of haar licentiegevers.
 2. Behalve waar anders aangegeven op deze website of in de Informatie, mag de Gebruiker deze website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Ieder ander gebruik van deze website of de Informatie is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van SkillsTown.

Artikel 7. Gebruik van het platform

 1. Het platform kent uitsluitend die functionaliteiten die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld. Voor de afwezigheid van niet uitdrukkelijk in het aanbod vermelde functionaliteiten van het platform draagt SkillsTown geen enkele aansprakelijkheid.
 2. De Afnemer en Gebruiker kunnen zelfstandig content toevoegen aan het platform, welke content uitsluitend beschikbaar is voor de Gebruikers die onder licentie van de Afnemer van het platform gebruik kunnen maken. SkillsTown heeft geen controle over, en is niet verantwoordelijk voor de rechtmatigheid, juistheid en volledigheid van de middels het platform door de Afnemer of Gebruiker toegevoegde content, ook niet indien deze content op initiatief van de Afnemer of Gebruiker is toegevoegd door SkillsTown of door de Afnemer of Gebruiker zelf op basis van de adviezen of instructies van SkillsTown. Voor alle schade of aanspraken van derden in enig verband met aan het platform door of namens de Afnemer of Gebruiker toegevoegde content, draagt SkillsTown geen enkele aansprakelijkheid. Ter zake draagt de partij op wiens initiatief content aan het platform wordt toegevoegd de verantwoordelijkheid dat zij deze content zonder inbreuk op auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom van derden, middels het platform mag uploaden, beheren, bewaren en gebruiken. Zij vrijwaart SkillsTown van alle aanspraken van derden ter zake. Voor het overige zullen de Afnemer en Gebruikers geen misbruik maken van de diensten van SkillsTown en zich onthouden van het (doen) verspreiden van verboden en/of onrechtmatige content.
 3. SkillsTown is te allen tijde gerechtigd, indien zij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, de door of namens de Afnemer of Gebruiker op het platform geplaatste content te verwijderen zonder dat SkillsTown op enigerlei wijze aansprakelijk is jegens de Afnemer, Gebruiker of derden als gevolg van een dergelijke verwijdering.
 4. Tot misbruik te kwalificeren gedrag is ten strengste verboden. Onder misbruik wordt niet-limitatief verstaan het ten aanzien van het platform of servers van SkillsTown of derden opzettelijk of als gevolg van bewuste roekeloosheid veroorzaken van storingen of defecten en het op enigerlei andere wijze inbreuk maken op de software of systemen van SkillsTown of derden.
 5. Het is verboden het platform te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn met de algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk maken op enige (intellectuele) eigendomsrechten van SkillsTown of derden, het verspreiden van geheime of vertrouwelijke informatie, de onbetamelijke, onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten, crimineel dataverkeer en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van SkillsTown afhankelijk is, waaronder het verspreiden van virussen, wormen et cetera.
 6. Na beëindiging van het gebruiksrecht van de Afnemer en/of Gebruikers dienen zij elk gebruik van het platform te staken en gestaakt te houden en is SkillsTown gerechtigd alle maatregelen te nemen om zulks te bewerkstellingen; alle kopieën, waaronder reservekopieën van het platform dienen te worden verwijderd van de systemen van de Afnemer en Gebruikers.
 7. De rechten uit de overeenkomst zijn voor de Afnemer en Gebruikers niet overdraagbaar. Het is de Afnemer en Gebruikers niet toegestaan gebruikersnamen en wachtwoorden ter beschikking te stellen van derden, ook niet indien die derden het platform uitsluitend ten behoeve van de Afnemer en/of Gebruikers gebruiken.
 8. De Afnemer en Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de ingebruikname van het platform. Het platform is “web-based”. De Afnemer en Gebruikers maken aanspraak op persoonlijke ondersteuning bij het gebruik van het platform voor zover dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
 9. De Afnemer en Gebruikers verplichten zich ertoe het platform te allen tijde in overeenstemming met de daarbij geleverde of beschikbaar gestelde instructies te gebruiken. De Afnemer en Gebruikers worden geacht te weten of te kunnen weten dat onoordeelkundig gebruik van het platform schade kan veroorzaken, waarvoor de Afnemer de aansprakelijkheid draagt, onverminderd het recht van SkillsTown de schadeveroorzaker buiten de Afnemer om daarvoor aansprakelijk te houden.
 10. Indien SkillsTown door middel van technische maatregelen het platform heeft beveiligd, is het de Afnemer en Gebruikers niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te omzeilen.

Artikel 8. Opschorting en beëindiging

 1. Het is aan de vrije beoordeling van SkillsTown of een schending van deze Gebruikersvoorwaarden heeft plaatsgevonden. SkillsTown is hierover geen verantwoording aan gebruikers of derden verschuldigd. Indien SkillsTown van mening is dat deze Gebruikersvoorwaarden zijn geschonden, dan kan de betreffende gebruiker worden uitgesloten van het gebruik van deze website. Het voorgaande laat onverlet dat SkillsTown door haar en door derden geleden schade kan verhalen op de betreffende gebruiker(s).

Artikel 9. Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid

 1. Deze website en de inhoud ervan worden zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden.
 2. SkillsTown en aan haar gelieerde partijen (waaronder maar niet uitsluitend haar werknemers, bestuurders, gelieerde organisaties of andere vertegenwoordigers) zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website of de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de SkillsTown.
 3. SkillsTown is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het functioneren van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.
 4. SkillsTown is eveneens niet verantwoordelijk voor de inhoud van hetgeen derden, waaronder gebruikers, op deze website hebben geplaatst.
 5. Eventuele schade en/of kosten die voor Gebruiker ontstaan door het gebruik van deze website komen voor eigen rekening.

Artikel 10. Overig

 1. Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele nietig blijkt te zijn, vernietigd wordt of anderszins ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
 2. Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.
 3. SkillsTown behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op deze website.
 4. SkillsTown behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen. Wanneer wij inhoudelijke, relevante wijzigingen aanbrengen, informeren wij de Afnemer hierover. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 18 oktober 2021.